Veilig inloggen bij overheden, zorgverleners en bedrijven
Zoeken
 

Woordenlijst

Afsprakenstelsel

Definitie: 

Het geheel aan afspraken op gebied van organisatie, besturing, toezicht, beheer, architectuur, toepassingen, techniek voor Idensys.

Authenticatie

Definitie: 

Authenticatie is het proces waarbij de authenticatiedienst nagaat of een gebruiker daadwerkelijk is wie hij beweert te zijn.

Authenticatiedienst

De authenticatiedienst bepaalt op basis van het gebruikte inlogmiddel of een gebruiker daadwerkelijk is wie hij beweert te zijn. 

Authenticatiemiddel

Definitie: 

Een inlogmiddel waarmee een gebruiker zich kan identificeren bij de authenticatiedienst.

Autorisatie

Definitie: 

Het verlenen van toestemming aan een gebruiker om toegang te krijgen tot een bepaalde dienst om een bepaalde actie uit te voeren. 

Beheerorganisatie

Definitie: 

De organisatie die verantwoordelijk is voor het ondersteunen van het beheer en de doorontwikkeling van het Afsprakenstelsel. De beheerorganisatie controleert en monitort of dienstverleners en deelnemers het Afsprakenstelsel naleven. 

Betrouwbaarheidsniveau

Definitie: 

Het niveau van betrouwbaarheid van het inlogmiddel. Dit wordt gebaseerd op de sterkte van de voorafgaande registratie, identificatie, authenticatie en uitgifte; de sterkte van het middel zelf en het gebruik van het middel.

BSN

Afkorting van: Burgerservicenummer

BSN-koppelregister

Definitie: 

Een register waarmee een pseudoniem van een gebruiker kan worden gekoppeld aan een burgerservicenummer. 

Deelnemer

Definitie: 

Een partij die één of meer rollen vervult binnen Idensys. 

Dienstverlener

Definitie: 

Een organisatie die online diensten aanbiedt aan burgers, consumenten en/of bedrijven. Dit kan zowel een overheidsdienstverlener als een private dienstverlener zijn.

Eigenaar

Definitie: 

De minister van Economische Zaken is eigenaar en politiek verantwoordelijk voor de veilige en betrouwbare werking van het Afsprakenstelsel en als merkeigenaar verantwoordelijk voor de bescherming van het woord- en beeldmerk van Idensys.

Eindgebruiker

Definitie: 

Iemand die een inlogmiddel van Idensys gebruikt om in te loggen bij een dienstverlener. 

Makelaar

Definitie: 

De herkenningsmakelaar zorgt voor de aansluiting van een dienstverlener op Idensys door middel van een standaard koppelvlak. Hierdoor kunnen overheden en bedrijven makkelijk aansluiten op Idensys. 

Middelenuitgever

Definitie: 

Een middelenuitgever levert inlogmiddelen aan gebruikers op verschillende betrouwbaarheidsniveaus.

Overheidsdienstverlener

Definitie: 

Een dienstverlener die onderdeel van de Nederlandse overheid is. Voor zover zaken zowel overheidsdienstverleners als private dienstverleners kunnen betreffen wordt gesproken van “dienstverleners”.

PIA

Acroniem van: Privacy Impact Assessment

Een Privacy Impact Assessment is een hulpmiddel bij de ontwikkeling van beleid, wetgeving en bouw van IT-systemen. Hiermee kunnen privacyrisico’s op een gestructureerde en heldere wijze in kaart worden gebracht. Bij mijlpalen in de ontwikkeling van de Idensys worden PIA’s uitgevoerd om eventuele privacyrisico’s in kaart te brengen en van maatregelen te kunnen voorzien.

PPS

Afkorting van: Publiek-private samenwerking

Pseudoniem

Definitie: 

ls je inlogt krijg je bij iedere organisatie een andere, willekeurig nummer, kenmerk of code. Dit heet een pseudoniem. De organisatie waar je inlogt herkent jou op basis van dit pseudoniem. Dat betekent dat de organisatie geen gegevens over jou krijgt, tenzij je zelf toestemming geeft. En zij komen ook niet te weten op welke websites je nog meer inlogt.

Strategisch Beraad

Definitie: 

Het Strategisch Beraad is verantwoordelijk voor het strategische beheer van Idensys. Dit betreft onderwerpen zoals financiering, (door)ontwikkeling, gebruik van nieuwe voorzieningen, gebruik in nieuwe domeinen, veiligheid en transparantie van prijzen en producten.

Tactisch Beraad

Definitie: 

Het Tactisch Beraad is verantwoordelijk voor het tactische beheer van Idensys met betrekking tot de inhoudelijke doorontwikkeling. Het Tactisch Beraad kan zelfstandig besluiten nemen over wijzigingen in het stelsel, op voorwaarde dat deze overeenstemmen met de kaders die het Strategisch Beraad heeft gesteld.

WID

Afkorting van: Wettelijk identificatie document

Een geldig identiteitsdocument. Dat wil zeggen onder andere een Nederlands of buitenlands paspoort, een Nederlandse identiteitskaart of rijbewijs, een rijbewijs uitgegeven door een andere EU lidstaat en vreemdelingendocumenten.